"/> Ochrana osobných údajov :: Tarsago Slovensko

Ochrana osobných údajov

Tarsago Slovensko, s. r. o. berie ochranu Vašich osobných údajov vážne a prísne dodržiava príslušné právne predpisy. Nasledovné pravidlá ochrany osobných údajov Vám umožnia zistiť rozsah ochrany, ktorú zaručujeme a rozsah a účel získavania osobných údajov.


 1. Prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť Tarsago Slovensko, s. r. o. Naša korešpondenčna adresa je: P. O. Box 119, 832 39 Bratislava, e-mail: zakaznik@tarsago.sk.
 2. Od 25. mája 2018 môžete kontaktovať zodpovednú osobu na nasledovnej e-mailovej adrese: zakaznik@tarsago.sk.
 3. . Účelom spracúvania osobných údajov môže byť priamy marketing a pokiaľ si to zákazník praje, objednávanie našich produktov alebo účasť v propagačných súťažiach. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je:
  • Článok 6, odsek 1, písm. a) alebo f), v nadväznosti na bod 47 preambuly Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016, pre účely priameho marketingu;
  • Článok 6, odsek 1, písm. a), pre účely propagačných súťaží;
  • Článok 6, odsek 1, písm. b), pre účely spracúvania objednávok.
  Rozsah nami spracúvaných osobných údajov môže zahŕňať meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a dátum narodenia zákazníka.
 4. Vaše osobné údaje možu byť spracúvané aj inými subjektmi, avšak Tarsago Slovensko, s. r. o. zostane ich prevádzkovateľom.
 5. Vaše osobné údaje budú uchovávané a spracúvané počas obdobia vyžadovaného právnymi predpismi (najmä súkromnoprávne predpisy, daňové predpisy a pod.) a nevyhnutného na dosiahnutie účelu ich spracúvania, tzn. možnosť účasti v propagačných súťažiach, ktoré organizujeme alebo spracúvanie objednávok. Od 25. mája 2018 môžete získať informácie o dobe uchovávania Vašich osobných údajov na nasledovnej e-mailovej adrese: zakaznik@tarsago.sk.
 6. V prípade akýchkoľvek námietok voči spracovaniu osobných údajov na marketingové účely, tieto budú u nás uchované, aby sa zabránilo ich použitiu pre prípad, že údaje budú získané z iného zdroja.
 7. Máte právo požadovať prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, na ich opravu, na ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania, rovnako ako právo namietať ich spracovanie a prenos.
 8. Poskytnutie Vašich údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie Vašich údajov (meno, priezvisko a adresa) Vám zabráni v účasti na súťažiach alebo v dokončení Vašej objednávky.
 9. Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na určitý účel. Uvedené nemá vplyv na zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 10. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.