"/> Pravidlá súťaží 2017-2018 :: Tarsago Slovensko

Pravidlá súťaží 2017-2018

Pravidlá spotrebiteľských hier 2015 - 2016

  

Všeobecné pravidlá spotrebiteľských hier

 

 Tieto všeobecné pravidlá (ďalej len „Všeobecné pravidlá“) upravujú pravidlá a podmienky organizácie a účasti na spotrebiteľských hrách (ďalej len „Hry“), a to nasledovne: 

 • Ak v osobitných pravidlách pre jednotlivé Hry (ďalej len „Osobitné pravidlá“) nie je uvedené inak, spoluorganizátormi Hier sú spoločnosti: Tarsago Česká republika, s.r.o., IČ: 24711748, so sídlom V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 168029, Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, so sídlom Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29299/B, Tarsago Kft., daňové číslo 10498369-2-41, so sídlom 22 Nepfurdo,1138 Budapešť, Maďarsko, registračné číslo XIII/7255-4/2006/B, Tarsago Romania S.R.L., so sídlom Delea Nouă Nr. 2, Etaj 2-3 Biroul 1 si 2, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapísaná v Obchodnom registri pri súde v Bukurešti pod č. J40/693/21.01.2004, osobitný registračný kód č. RO16066125 a Tarsago LTD, registračné číslo spoločnosti 09514585, so sídlom 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ Londýn, Veľká Británia (ďalej len „Spoluorganizátori“). Tarsago LTD bude spoluorganizovať akúkoľvek Hru za podmienok a v rozsahu povolenom lokálnymi právnymi predpismi. Tarsago LTD si vyhradzuje právo nepodieľať sa na organizácii Hry o Prémiu za rýchlu odpoveď a Hry o Bonus pre zvýhodneného zákazníka v prípade, ak organizácia takejto Hry nebude povolená lokálnymi právnymi predpismi alebo nebude realizovateľná za komerčne akceptovateľných podmienok.
 • Hier sa môže zúčastniť každý, kto od Spoluorganizátora, ktorý podniká v krajine bydliska daného účastníka, dostane propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa Hry a ten komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Ak nie je v Osobitných pravidlách uvedené inak, propagačné materiály obsahujúce ponuku zúčastniť sa na Hre budú distribuované príjemcom prostredníctvom pošty, tlače (vkladanie propagačných materiálov, inzercia), internetu (napr. e-mail) alebo akýmkoľvek iným spôsobom povoleným právnymi predpismi.
 • Ak nie je uvedené inak, Hry sú spoločne organizované Spoluorganizátormi, prebiehajú na území Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Veľkej Británie a ceny sú spoločné pre všetkých Spoluorganizátorov. Nominálna hodnota cien bude uvedená v propagačných materiáloch každého Spoluorganizátora v mene Euro. Každá cena je určená pre jedného výhercu.
 • Tieto Všeobecné pravidlá ako aj Osobitné pravidlá pre jednotlivé Hry sú rovnaké pre všetkých Spoluorganizátorov s výnimkou odlišností vyplývajúcich z miestnych okolností alebo požiadaviek vyplývajúcich z lokálnych právnych predpisov. Tieto odlišnosti sú uvedené vo Všeobecných pravidlách a Osobitných pravidlách vydaných pre príslušnú krajinu. Názvy cien v propagačných materiáloch každého zo Spoluorganizátorov sa môžu líšiť, nakoľko nejde o doslovný preklad z jedného jazyka do druhého.
 • Hry nie sú hazardnými hrami, ale spotrebiteľskými propagačnými súťažami.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto najneskôr v deň vstupu do Hry dovŕšil vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nemôžu zúčastniť Hry a nemôžu v Hre ani vyhrať. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Spoluorganizátorov a ich blízke osoby a ani zamestnanci iných subjektov zapojených do organizácie Hier a ich blízke osoby. Zoznam subjektov zapojených do organizácie Hier je dostupný na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/.
 • Každý, kto dostane ponuku zúčastniť sa Hier, je oprávnený odmietnuť sa na nich zúčastniť. Pokiaľ nie je v Osobitných pravidlách a/alebo v propagačných materiáloch výslovne uvedené inak, osoby, ktorým bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry, môžu do Hry vstúpiť akýmkoľvek komunikačným prostriedkom umožneným právnymi predpismi vrátane pošty, internetu, elektronickej pošty, telefónu a/alebo telemarketingovej kampane.   
 • Účastník bude zapojený do Hry potom, čo bude zo strany Spoluorganizátorov overené, že účastník spĺňa podmienky účasti stanovené vo Všeobecných pravidlách, Osobitných pravidlách a/alebo v propagačných materiáloch (ak tieto obsahujú podmienky účasti na Hrách).
 • Proces žrebovania alebo iného výberu výhercu a overenie výsledkov sa uskutočňuje pod dohľadom notára z Českej republiky (ak nie je uvedené inak).
 • Žrebovanie alebo iná forma výberu výhercu sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o (ak nie je uvedené inak).
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo neudeliť výhru osobe označenej za výhercu alebo odňať už udelenú výhru, ak na základe dodatočných informácií dostupných Spoluorganizátorom pred alebo po žrebovaní vyjde najavo, že daná osoba nespĺňa podmienky účasti vyplývajúce z Všeobecných pravidiel, Osobitných pravidiel a/alebo propagačných materiálov (ak tieto obsahujú podmienky účasti na Hrách) a/alebo táto osoba nie je oprávnená na prevzatie výhry z iných dôvodov v zmysle príslušných predpisov. V prípade ak si Spoluorganizátor uplatní právo podľa predchádzajúcej vety, za účelom určenia nového výhercu sa v súlade s príslušnými Osobitnými pravidlami uskutoční nové žrebovanie okrem prípadu, ak sa v zmysle Osobitných pravidiel predpokladá určenie nového výhercu iným spôsobom; v takom prípade bude informácia o novom žrebovaní/určení výhercu zverejnená na internetových stránkach Spoluorganizátorov aspoň 7 dní pred novým žrebovaním/určením výhercu. Všetky pravidlá Hier vzťahujúce sa na určenie pôvodného výhercu sa uplatnia primerane aj pre určenie nového výhercu.  
 • Výhercovia budú informovaní o výhre tak skoro, ako to bude možné. Spoluorganizátori zverejnia meno a priezvisko výhercu, obec a krajinu ich bydliska a informáciu o výhre. Dátum a miesto zverejnenia týchto informácií sú uvedené v Osobitných pravidlách pre príslušnú Hru. Výhru odovzdá výhercovi ten Spoluorganizátor, od ktorého dostal výherca propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa na Hre. Ak si výherca neprevezme výhru do 90 dní od žrebovania alebo určenia výhercu iným spôsobom, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Výška výhry je uvádzaná pred zdanením a inými prípadnými odvodmi (okrem prípadu, ak je v Osobitných pravidlách určené inak). Pre vylúčenie pochybností platí, že prezentované hodnoty nepeňažných výhier sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky výhry musia byť zdanené podľa platných právnych predpisov v príslušnej krajine. Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, výhry v Hre sú oslobodené od dane z príjmu do výšky 350,- €. Peňažné výhry prevyšujúce sumu 350,- € podliehajú dani z príjmu vo forme zrážkovej dane so sadzbou 19%, ktorú odvádza spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. Nepeňažné výhry v hodnote viac ako 350,- € taktiež podliehajú dani z príjmu, pričom výhru zdaňuje výherca, a to so základnou sadzbou 19%; ak zdaniteľná suma presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, uplatní sa na túto presahujúcu časť sadzba dane vo výške 25%. Nepeňažná výhra v hodnote viac ako 350,- € podlieha zdravotným odvodom so sadzbou 14%, ktoré musí odviesť výherca. Táto informácia o daňových a odvodových povinnostiach týkajúcich sa výhier má len informatívny charakter a vychádza z právnej úpravy účinnej v čase vyhlásenia Hry; režim daňových a odvodových povinností sa bude spravovať právnou úpravou platnou v čase vzniku daňovej a/alebo odvodovej povinnosti.
 • Výhercom zo Slovenskej republiky bude peňažná výhra vyplatená v mene Euro.
 • Pre účely propagačných aktivít súvisiacich s výberom a oznámením výhercov sú Spoluorganizátori, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené tretie strany (zoznam zástupcov a tretích strán je k dispozícii na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/) oprávnení, nie však povinní, použiť, kopírovať, prenášať, šíriť, vystaviť, prezentovať, uverejniť alebo iným spôsobom propagovať alebo použiť, okrem iného na internetových stránkach Spoluorganizátorov alebo v ich propagačných materiáloch, meno, priezvisko, obec bydliska alebo podobizne výhercov (ďalej len „Osobné znaky“), ktoré Spoluorganizátori, ich zástupcovia, výhercovia alebo akákoľvek iná osoba zachytila, odfotografovala alebo inak zaznamenala alebo zvečnila, a to na alebo v akomkoľvek médiu a v akomkoľvek formáte, okrem iného vrátane tlače, zásielkovej/poštovej služby a online, digitálnych, mobilných alebo bezdrôtových elektronických komunikačných prostriedkov, a to bez nároku výhercu na akúkoľvek ďalšiu kompenzáciu, odmenu, preskúmanie alebo opravu a bez potreby ďalšieho informovania výhercu alebo získania jeho súhlasu. Platnosť oprávnenia na použitie Osobných znakov uvedeného vyššie je 10 rokov po žrebovaní/výbere výhercu, pričom súhlas s týmto oprávnením môže účastník Hry kedykoľvek odvolať (rovnaká doba platnosti sa vzťahuje aj na súhlas so spracovaním Osobných údajov uvedený nižšie). Zapojením sa do Hry poskytujú účastníci svoj slobodný a výslovný súhlas s vyššie uvedeným, pričom berú na vedomie, že vyššie uvedené Osobné znaky a Osobné údaje (ako je tento pojem definovaný nižšie) sa poskytujú dobrovoľne (okrem prípadu, ak použitie Osobných znakov a/alebo Osobných údajov výhercov Spoluorganizátormi je nevyhnutné na účely splnenia zákonných povinností). Spoluorganizátori však podľa vlastného uváženia môžu požiadať výhercov, aby podpísali akýkoľvek dokument, ktorý bude nevyhnutný na potvrdenie toho, že súhlas s vyššie uvedeným oprávnením bol Spoluorganizátorom poskytnutý.
 • Svojím zapojením sa do Hry účastníci výslovne potvrdzujú a súhlasia s tým, že ich osobné údaje, vrátane mena, priezviska, kontaktných údajov (adresa, telefónne číslo, e-mail) a veku (ďalej len „Osobné údaje“) budú zahrnuté do hernej databázy a použité spoločnosťou Tarsago Česká republika, s.r.o. ako sprostredkovateľom konajúcim v mene Spoluorganizátorov na účel organizácie a realizácie Hier. Osobné údaje výhercov môžu byť taktiež poskytnuté aj iným Spoluorganizátorom ako prevádzkovateľom, a to v rozsahu nevyhnutnom pre organizáciu Hier. V súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, majú účastníci Hier nasledovné práva v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov: právo na informácie o spracúvaní Osobných údajov; právo na prístup k Osobným údajom; právo podať podnet na preskúmanie zákonnosti spracúvania Osobných údajov príslušným orgánom; právo namietať proti protiprávnemu spracúvaniu Osobných údajov; právo nepodrobiť sa individuálnemu rozhodnutiu na základe poskytnutých Osobných údajov; právo na súdnu ochranu, ako aj iné práva v zmysle platných právnych predpisov príslušnej krajiny, a najmä § 28 slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 21 českého zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobních údajů v znení neskorších predpisov, maďarského zákona CXII z roku 2011 o práve osoby na vlastné osobné údaje a o slobodnom prístupe k informáciám a ustanovenia § 12-18 rumunského zákona č. 677/2001 o ochrane osôb v súvislosti so spracovaním a voľným pohybom osobných údajov. Žiadosť týkajúcu sa uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete zaslať na nasledovnú e-mailovú adresu: zakaznik@tarsago.sk.
 • Tieto Všeobecné pravidlá upravujú všeobecné pravidlá a podmienky všetkých Hier organizovaných Spoluorganizátormi. Osobitné pravidlá upravujú podrobnejšie pravidlá a podmienky konkrétnej Hry ako napr. podmienky účasti alebo určenie výhry. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením týchto Všeobecných pravidiel a Osobitných pravidiel majú prednosť Osobitné pravidlá.
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo neumožniť účasť v Hre tomu, kto poruší tieto Všeobecné pravidlá alebo príslušné Osobitné pravidlá alebo nesplní podmienky účasti v nich stanovené.
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo zrušiť alebo odložiť konanie Hier ako aj právo zmeniť tieto Všeobecné pravidlá alebo Osobitné pravidlá (alebo ich časť) v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy konkrétnej krajiny.
 • Zapojením sa do Hier dáva účastník svoj výslovný súhlas so Všeobecnými pravidlami ako aj Osobitnými pravidlami.
 • Tieto Všeobecné pravidlá ako aj ich akékoľvek zmeny alebo iné relevantné informácie sú dostupné zdarma na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností ohľadom Hier nás, prosím, neváhajte kontaktovať na zakaznik@tarsago.sk.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Prémiu za rýchlu odpoveď vo výške 20 000 €

 

 • Do Hry bude zapojený každý, kto si objedná niektorý z ponúkaných produktov, a to do 7 dní od doručenia propagačných materiálov niektorým zo Spoluorganizátorov (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na uskutočnenie objednávky), ak účastník Spoluorganizátorovi, od ktorého dostal propagačné materiály, neoznámi, že so zaradením do Hry nesúhlasí.
 • Hra prebieha od 1. 1. 2017 do 11. 7. 2018. Žrebovanie sa uskutoční 25. 7. 2018 v Českej republike pod dohľadom notára, pričom žrebovanie prebehne automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Hodnota Prémie za rýchlu odpoveď je 20 000 €. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je Prémia za rýchlu odpoveď prezentovaná ako nepeňažná výhra, jej hodnota je vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • Prémiou za rýchlu odpoveď môže byť finančná suma, osobné motorové vozidlo alebo iný hodnotný predmet podľa toho, aký druh výhry bol prezentovaný v propagačnej kampani, ktorej sa zúčastnil výherca Prémie za rýchlu odpoveď. V prípade, ak je Prémia za rýchlu odpoveď prezentovaná v propagačnej kampani vo viacerých formách, pričom výber konkrétneho druhu výhry je daný na voľbu výhercovi, účastníci musia označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej Spoluorganizátorovi, od ktorého dostali propagačné materiály. Ak tomu nebránia právne prepisy danej krajiny, výherca Prémie za rýchlu odpoveď je oprávnený požadovať vyplatenie Prémie za rýchlu odpoveď aj v peňažnej forme, a to aj v prípade, ak v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme motorového vozidla alebo inej vecnej výhry.
 • Účastníci, ktorí si počas Hry objednajú viacero z ponúkaných produktov, s ktorými je spojená možnosť zúčastniť sa Hry, budú zaradení do Hry opakovane, čím sa zvýši šanca na výhru. Ten istý účastník môže byť na základe jedného a toho istého propagačného materiálu a podľa podmienok v ňom uvedených zaradený do Hry maximálne 20-krát.
 • Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené dňa 30. 7. 2018 na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre získanie Bonusu pre zvýhodneného zákazníka

 

 • Výherca Hry o Prémiu za rýchlu odpoveď získa Bonus pre zvýhodneného zákazníka, ak bol ním objednaný produkt umožňujúci výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka ponúknutý / prezentovaný niektorým zo Spoluorganizátorov v príslušnej propagačnej kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka a došlo k splneniu ďalších podmienok a pravidiel uvedených v príslušných propagačných materiáloch.
 • V závislosti od pravidiel uvedených v príslušných propagačných materiáloch môže byť hodnota Bonusu pre zvýhodneného zákazníka nasledovná:1 000 €, ak si výherca podľa pokynov uvedených v príslušných propagačných materiáloch použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka objednal 1 (jeden) z ponúknutých / prezentovaných produktov; alebo 2 000 €, ak si výherca podľa pokynov uvedených v príslušných propagačných materiáloch použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka objednal aspoň 2 (dva) z ponúknutých / prezentovaných produktov spôsobom.    
 • Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je Bonus pre zvýhodneného zákazníka prezentovaný ako nepeňažná výhra, jeho hodnota je vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • Akékoľvek ďalšie pravidlá a podmienky stanovené v Osobitných pravidlách pre Hru o Prémiu za rýchlu odpoveď vo vzťahu k prezentovanej forme Bonusu pre zvýhodneného zákazníka a možnosti jej výberu zo strany účastníka sa uplatnia primerane aj na propagačné kampane umožňujúce výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka.  

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ 2. Tarsago Veľkej hry

 

 • Hra zahŕňa Výberovú cenu Tarsago v peňažnej forme vo výške 100 000 € a 100 vecných cien – parných mopov v hodnote 55 € (vrátane DPH) / kus.
 • Aktuálne kolo Hry prebieha od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto dostane propagačné materiály so vstupnými listinami pre účasť v Hre vydanými na meno účastníka alebo ten, komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Záujem zúčastniť sa Hry účastník prejaví odpoveďou na ponuku účasti od niektorého Spoluorganizátora v stanovenej lehote a podľa pokynov v propagačných materiáloch doručením vstupných listín príslušnému Spoluorganizátorovi a/alebo vyjadrením súhlasu so zapojením do Hry iným spôsobom stanoveným v propagačných materiáloch (napr. prostredníctvom internetu (napr. e-mail), telefónu alebo iného komunikačného prostriedku umožneného právnymi predpismi). Lehota na odpoveď bude stanovená v príslušných propagačných materiáloch a môže sa líšiť v závislosti od konkrétnej propagačnej kampane.
 • V niektorých prípadoch môže byť príjemca propagačných materiálov zapojený do Hry automaticky, ak takýto príjemca neoznámi Spoluorganizátorovi, od ktorého dostal propagačné materiály, že so zaradením do Hry nesúhlasí. Automatická účasť bude v propagačných materiáloch výslovne uvedená.
 • Účastníci, ktorí počas Hry odpovedia na viac ponúk, budú zaradení do Hry opakovane, čím sa zvýši šanca na výhru. Ten istý účastník môže byť na základe jedného a toho istého propagačného materiálu a podľa podmienok v ňom uvedených zaradený do Hry maximálne 50-krát.
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov. Výherca bude určený na základe žrebovania. Žrebovanie sa uskutoční 25. 7. 2018 v Českej republike pod dohľadom notára, pričom žrebovanie prebehne automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Mená výhercov a informácia o výhre budú zverejnené dňa 30. 7. 2018 na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre získanie Bonusu za odpoveď včas

 

 • Výška Bonusu za odpoveď včas sa môže líšiť v závislosti od propagačnej ponuky. Pre účastníka je platný Bonus za odpoveď včas vo výške, v akej bol uvedený v propagačnom materiáli, ktorý účastník dostal a na základe ktorého v Hre vyhral. Bonus za odpoveď včas získa výherca Výberovej ceny Tarsago, ak odpovedal v stanovenej lehote od doručenia propagačných materiálov a dodržal v nich uvedené pokyny.
 • Na propagačné kampane umožňujúce výhru Bonusu za odpoveď včas sa inak vzťahujú Osobitné pravidlá 2. Tarsago Veľkej hry.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Extra cenu vo výške 10 000 €

 

 • Hra prebieha od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018. Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Žrebovanie sa uskutoční 25. 7. 2018 v Českej republike pod dohľadom notára, pričom žrebovanie prebehne automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Hodnota Extra ceny je 10 000 €. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je Extra cena prezentovaná ako nepeňažná výhra, jej hodnota je vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • Hry o Extra cenu sa môže zúčastniť každý, kto zašle svoju odpoveď spôsobom stanoveným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane, a to do 7 dní od doručenia propagačných materiálov (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď) pri dodržaní pokynov v nich uvedených.
 • Extra cenou môže byť finančná suma, osobné motorové vozidlo alebo iný hodnotný predmet podľa toho, aký druh výhry bol prezentovaný v propagačnej kampani, ktorej sa zúčastnil výherca Extra ceny. V prípade, ak je Extra cena prezentovaná v propagačnej kampani vo viacerých formách, pričom výber konkrétneho druhu výhry je daný na voľbu výhercovi, účastníci musia označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej Spoluorganizátorovi, od ktorého dostali propagačné materiály. Ak tomu nebránia právne prepisy danej krajiny, výherca Extra ceny je oprávnený požadovať vyplatenie Extra ceny aj v peňažnej forme, a to aj v prípade, ak v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme motorového vozidla alebo inej vecnej výhry.
 • Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené dňa 30. 7. 2018 na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o Super cenu vo výške 8 000 €

 

 • Hra prebieha od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018. Podmienkou účasti na Hre nie je objednávka produktov.
 • Hodnota peňažnej výhry je 8 000 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len „Účastnícke čísla”).
 • Dňa 14. 10. 2016 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dozorom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo”). Žrebovanie sa uskutočnilo automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a bude bezpečne uložené u notára až do dňa 25. 7. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k  vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce osobné Účastnícke číslo do 7 dní odo dňa ich doručenia (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené inštrukcie.
 • Príslušné údaje (t.j., kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo) účastníkov, u ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti na Hre, budú následne príslušnými Spoluorganizátormi, ktorým boli doručené vstupné listiny, zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledovné kroky:

- Výherné číslo sa porovná s Účastníckym číslom zaslaným účastníkom;
- Účastník, ktorý zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom rovnakým, ako je Výherné číslo, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom zhodujúcim sa s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas alebo inak nie je oprávnený na prijatie výhry, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla k Výhernému číslu, ktorý odpovedal riadne a včas.

 • Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené dňa 30. 7. 2018 na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Cenu pre zákazníka roka vo výške 1 000 €

 

 • Do žrebovania môže vstúpiť každý, kto si objedná ponúkaný produkt do 7 dní od doručenia propagačných materiálov od niektorého zo Spoluorganizátorov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota pre objednanie tovaru), ak účastník neoznámi Spoluorganizátorovi, od ktorého dostal propagačné materiály, že nesúhlasí so zaradením do Hry.
 • Hra bude prebiehať od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017. Žrebovanie sa bude konať dňa 14. 12. 2017 pod dohľadom notára v Českej republike automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.
 • Hodnota Ceny pre zákazníka roka je 1 000 €. Za účelom vylúčenia pochybností sa uvádza, že ak je Cena pre zákazníka roku ponúkaná ako nepeňažná výhra, uvedená hodnota zahŕňa aj DPH.
 • Cenou pre zákazníka roku môže byť finančná suma, alebo vecná cena v rovnakej hodnote podľa toho, aká výhra bola prezentovaná a vyžrebovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej sa výherca Hry zúčastnil. Ak je Cena pre zákazníka roka prezentovaná v príslušnej propagačnej kampani vo viacerých formách, pričom výber konkrétneho druhu výhry náleží výhercovi, účastníci musia označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej Spoluorganizátorom, od ktorého dostali propagačné materiály. Výherca Ceny pre zákazníka roka je oprávnený požadovať vyplatenie Ceny pre zákazníka roku aj vo finančnej podobe, a to aj v prípade, že v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme vecnej výhry, ak takýto postup nie je v rozpore so zákonom.
 • Účastníci, ktorí si počas Hry objednajú viac ponúkaných produktov, s ktorých objednaním je spojená možnosť zapojiť sa do hry, budú do nej zaradení opakovane, čím sa zvýši šanca na výhru. Jeden účastník sa na základe rovnakých propagačných materiálov môže Hry zúčastniť najviac 20 krát podľa podmienok uvedených v propagačných materiáloch.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní od žrebovania.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Okamžitú cenu vo výške 1 000 €

 

 • Hra o Okamžitú cenu prebieha od 20. 2. 2017 do 23. 3. 2017. Účasť v Hre nie je podmienená objednávkou produktov.
 • Hodnota finančnej výhry je 1 000 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len „Účastnícke čísla“).
 • Dňa 30. 1. 2017 sa konalo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára žrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených dole umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo“). Žrebovanie sa konalo automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do 6. 4. 2017, keď bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi poslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce Účastnícke číslo do 7 dní od doručenia (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené pokyny.
 • Príslušné údaje účastníkov (tj. kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo), u ktorých sa overí splnenie podmienok účasti  Hre, budú následne prijímajúcimi Spoluorganizátormi poslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia následujúce kroky:

-Výherné číslo sa porovná s Účastníckymi číslami zaslanými účastníkmi;
účastník, ktorý riadne zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom; Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla ako je Výherné číslo, ktorý odpovedal riadne a včas.

 • j) Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní od žrebovania. 

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O 5 TELEVÍZOROV PHILIPS

 

 • Hra zahŕňa 5 vecných cien – televízorov Philips 32PHS413112. Každý z 5 vyžrebovaných výhercov dostane jednu vecnú cenu.
 • Do Hry môže vstúpiť každý, kto si objedná ponúkaný produkt do 7 dní od doručenia propagačných materiálov od niektorého zo Spoluorganizátorov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota pre objednanie tovaru), ak účastník neoznámi Spoluorganizátorovi, od ktorého dostal propagačné materiály, že nesúhlasí so zaradením do Hry.
 • Hra bude prebiehať od 9. 5. 2017 do 30. 5. 2017. Žrebovanie výhercov sa bude konať 22. 6. 2017 pod dohľadom notára v Českej republike a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.
 • Mená výhercov a informácie o príslušných výhrach budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze do 14 dní odo dňa žrebovania.

 

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o Expresnú cenu vo výške 700 €

 

 • Hra prebieha 16. 6. 2017 do 7. 7. 2017. Podmienkou účasti na Hre nie je objednávka produktov.
 • Hodnota finančnej výhry je 700 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len „Účastnícke čísla”).
 • Dňa 16. 2. 2017 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dozorom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo”). Žrebovanie sa uskutočnilo automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a bude bezpečne uložené u notára až do 27. 7. 2017, kedy bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k  vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce osobné Účastnícke číslo do 7 dní odo dňa ich doručenia (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené inštrukcie.
 • Príslušné údaje (t.j., kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo) účastníkov, u ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti na Hre, budú následne príslušnými Spoluorganizátormi, ktorým boli doručené vstupné listiny, zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledovné kroky:

Výherné číslo sa porovná s Účastníckym číslom zaslaným účastníkom; Účastník, ktorý zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom rovnakým, ako je Výherné číslo, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom zhodujúcim sa s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas alebo inak nie je oprávnený na prijatie výhry, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla k Výhernému číslu, ktorý odpovedal riadne a včas.
Výherca bude zverejnený na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Dodatočné Hry o cenu vo výške 2 000 €

 

 • V období od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018 môžu Spoluorganizátori usporiadať jednu alebo viacero dodatočných osobitných Hier (ďalej len „Dodatočné Hry“).
 • Celková hodnota výhry pre každú takúto Dodatočnú Hru bude vo výške maximálne 2 000 €. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak je výhra prezentovaná v nepeňažnej forme, jej hodnota je vrátane dane z pridanej hodnoty.
 • Pravidlá pre účasť v Dodatočnej Hre (vrátane informácií o type Hry, jej začiatku, podmienok účasti v Hre, pravidiel žrebovania, atď.) budú bližšie vymedzené v Osobitných pravidlách pre Dodatočnú Hru, ktoré vopred stanovia Spoluorganizátori.
 • Osobitné pravidlá pre Dodatočné Hry ako aj ich akékoľvek zmeny alebo iné relevantné informácie budú dostupné zdarma na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/. 
   

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o Letnú cenu vo výške 600 €

 

 • Hra prebieha 27. 7. 2017 do 17. 8. 2017. Podmienkou účasti na Hre nie je objednávka produktov.
 • Hodnota finančnej výhry je 600 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len „Účastnícke čísla”).
 • Dňa 22. 6. 2017 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dozorom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo”). Žrebovanie sa uskutočnilo automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a bude bezpečne uložené u notára až do 31. 8. 2017, kedy bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k  vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce osobné Účastnícke číslo do 7 dní odo dňa ich doručenia (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené inštrukcie.
 • Príslušné údaje (t.j., kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo) účastníkov, u ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti na Hre, budú následne príslušnými Spoluorganizátormi, ktorým boli doručené vstupné listiny, zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledovné kroky:

Výherné číslo sa porovná s Účastníckym číslom zaslaným účastníkom;;
Účastník, ktorý zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom rovnakým, ako je Výherné číslo, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom zhodujúcim sa s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas alebo inak nie je oprávnený na prijatie výhry, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla k Výhernému číslu, ktorý odpovedal riadne a včas.
Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené dňa 30. 7. 2018 na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o Jesennú cenu vo výške 900 €

 

 • Hra prebieha od 16. 10. 2017 do 20. 12. 2017. Podmienkou účasti na Hre nie je objednávka produktov.
 • Hodnota finančnej výhry je 900 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len „Účastnícke čísla“).
 • Dňa 22. 6. 2017 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dozorom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo”). Žrebovanie sa uskutočnilo automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a bude bezpečne uložené u notára až do 12. 1. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k  vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce osobné Účastnícke číslo do 7 dní odo dňa ich doručenia (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené inštrukcie.
 • Príslušné údaje (t.j., kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo) účastníkov, u ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti na Hre, budú následne príslušnými Spoluorganizátormi, ktorým boli doručené vstupné listiny, zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledovné kroky:
 • Výherné číslo sa porovná s Účastníckym číslom zaslaným účastníkom;
 • Účastník, ktorý zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom rovnakým, ako je Výherné číslo, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom zhodujúcim sa s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas alebo inak nie je oprávnený na prijatie výhry, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla k Výhernému číslu, ktorý odpovedal riadne a včas.
 • Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Zlatú cenu vo výške 500 €

 

 • Hra prebieha od 25. 9. 2017 do 26. 10. 2017. Podmienkou účasti na hre nie je objednávka produktov.
 • Žrebovanie sa uskutoční 14. 11. 2017 v Českej republike pod dohľadom notára automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Hodnota Zlatej ceny je 500 €.
 • Žrebovania o Zlatú cenu sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zúčastniť sa na Hre spôsobom uvedeným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane do 7 dní odo dňa doručenia týchto materiálov (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď) a dodrží podmienky stanovené v propagačných materiáloch.
 • Zlatú cenu odovzdáme výhercovi ve forme finančnej čiastky prevodom na účet výhercu.
 • Meno výhercu a informácie o výhre zverejníme na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu v novembri 2017.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o vianočnú cenu vo výške 1 500 €

 

 • Hra prebieha od 23. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Účasť v Hre nie je podmienená objednávkou produktov.
 • Žrebovanie sa uskutoční 12. 1. 2018  v Českej republike pod dohľadom notára a bude sa konať automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.
 • Hodnota ceny je 1 500 €.
 • Hry o Vianočnú cenu sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zapojiť sa spôsobom uvedeným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane do 7 dní od doručenia týchto materiálov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď) a ak dodrží podmienky stanovené v propagačných materiáloch.
 • VIP cena bude výhercovi odovzdaná vo forme finančnej sumy prevodom na bankový účet výhercu.
 • Meno výhercu a informácie o výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ v januári 2018, do 14 dní od určenia výhercu.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ pre Hru o VIP cenu vo výške 1 000 €

 

 • Hra prebieha od 6. 11. 2017 do 27. 11. 2017. Účasť v Hre nie je podmienená objednávkou produktov.
 • Žrebovanie sa uskutoční 14. 12. 2017 v Českej republike pod dohľadom notára a bude sa konať automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel.
 • Hodnota VIP ceny je 1 000 €.
 • Hry o VIP cenu sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zapojiť sa spôsobomm uvedeným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane do 7 dní od doručenia týchto materiálov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď) a ak dodrží podmienky stanovené v propagačných materiáloch.
 • VIP cena bude výhercovi odovzdaná vo forme finančnej sumy prevodom na bankový účet výhercu.
 • Meno výhercu a informácie o výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ v decembri 2017, do 14 dní od určenia výhercu.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE HRU O ZIMNÚ CENU VO VÝŠKE 600 €

 

 • Hra prebieha od 5. 2. 2018 do 12. 3. 2018. Podmienkou účasti na Hre nie je objednávka produktov.
 • Hodnota finančnej výhry je 600 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísiel (ďalej len „Účastnícke čísla“).
 • Dňa 12. 1. 2018 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dozorom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných Účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len „Výherné číslo”). Žrebovanie sa uskutočnilo automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • Výherné číslo je tajné a bude bezpečne uložené u notára až do 27. 3. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len „Deň určenia výhercu“).
 • Po pridelení Účastníckych čísel a výbere Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené k vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto odošle príslušnému Spoluorganizátorovi vstupné listiny obsahujúce osobné Účastnícke číslo do 7 dní odo dňa ich doručenia (pokiaľ nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi počas príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď). Pri zasielaní vstupných listín s Účastníckym číslom musia účastníci dôsledne dodržiavať v nich uvedené inštrukcie.
 • Príslušné údaje (t.j., kontaktné údaje účastníka a Účastnícke číslo) účastníkov, u ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti na Hre, budú následne príslušnými Spoluorganizátormi, ktorým boli doručené vstupné listiny, zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledovné kroky:
 • • Výherné číslo sa porovná s Účastníckym číslom zaslaným účastníkom;
 • • Účastník, ktorý zaslal vstupné listiny s Účastníckym číslom rovnakým, ako je Výherné číslo, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý dostal vstupné listiny s Účastníckym číslom zhodujúcim sa s Výherným číslom, nezašle vstupné listiny riadne a včas alebo inak nie je oprávnený na prijatie výhry, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla k Výhernému číslu, ktorý odpovedal riadne a včas.
 • Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu. 

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O 10 POSTEĽNÝCH SÚPRAV PALERMO

 

 • Organizátorom hry je Tarsago Slovensko, s. r. o.. Hra prebieha na území Slovenskej republiky. Hra zahŕňa 10 vecných cien – posteľných súprav Palermo v hodnote 37 €/kus. Každý z 10 vyžrebovaných výhercov dostane jednu vecnú cenu. Do Hry môže vstúpiť každý, kto si objedná ponúkaný produkt do 7 dní od doručenia propagačných materiálov. Hra bude prebiehať od 30. 8. 2018 do 14. 9. 2018. Žrebovanie výhercov sa bude konať
 • 26. 9. 2018 pod dohľadom notára v Českej republike a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel. Mená výhercov a informácie o príslušných výhrach budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze do 14 dní odo dňa žrebovania.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLA HRY O ŠTEDRÚ ODMENU

 

 • a) Organizátorom tejto Hry je spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. Táto Hra prebieha na území Slovenska.  Môže sa do nej zapojiť každý,  komu bola táto možnosť ponúknutá v propagačných materiáloch v rámci príslušnej propagačnej kampane.
 • b) Do Hry bude zapojený každý, kto si objedná aspoň jeden z ponúkaných produktov do 24. 4. 2018, ak účastník Spoluorganizátorovi, od ktorého dostal propagačné materiály, neoznámi, že so zaradením do Hry nesúhlasí.
 • c) Hra prebieha od 3. 4. 2018 do 24. 4. 2018. Žrebovanie sa uskutoční 21. 5. 2018 pod dohľadom notára, pričom žrebovanie prebehne automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel.
 • d) Výhercovi bude bude ako Štedrá odmena v dvojnásobnej výške preplatená jeho objednávka z propagačných materiálov, v ktorých je táto cena prezentovaná.
 • e) Meno výhercu a informácia o výhre budú po vyhodnotení Hry v máji 2018 zverejnené na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.

 

 

 

Subjekty zapojené do organizovania súťaží