"/> Pravidlá súťaží 2019-2020 :: Tarsago Slovensko

Pravidlá súťaží 2019-2020

Pravidla súťaží 2017 - 2018

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ


Tieto všeobecné pravidlá (ďalej len „Všeobecné pravidlá“) upravujú pravidlá a podmienky organizácie a účasti na spotrebiteľských hrách (ďalej len „Hry“), a to nasledovne:

 • Ak nižšie v osobitných pravidlách pre jednotlivé Hry (ďalej len „Osobitné pravidlá“) nie je uvedené inak, tak spoločnými organizátormi Hier (ďalej len „Spoluorganizátori“) sú spoločnosti:
 • Tarsago Česká republika, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 24711748, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 168029;
 • Tarsago Kft., so sídlom 22 Nepfurdo,1138 Budapešť, Maďarsko, daňové číslo 10498369-2-41, registračné číslo 01-09-073862;
 • Tarsago Romania S.R.L., so sídlom Delea Nouă 2, Etaj 2- Biroul 1 si 2, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapísaná v Obchodnom registri pri súde v Bukurešti pod č. J40/693/21.01.2004, osobitné registračné číslo RO16066125;
 • Tarsago Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 862 394, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29299/B; a
 • Tarsago LTD, so sídlom 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ Londýn, Veľká Británia, číslo spoločnosti 09514585.
 • Každý zo Spoluorganizátorov bude spoluorganizovať akúkoľvek Hru iba za podmienok a v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi.
 • Ak nie je uvedené inak, Hry sú spoločne organizované na území Českej republiky,  Maďarska, Rumunska, Slovenskej republiky a Veľkej Británie. Ceny sú spoločné pre všetkých Spoluorganizátorov. Nominálna hodnota cien bude uvedená v propagačných materiáloch každého Spoluorganizátora v mene Euro. Každá cena je určená pre jedného výhercu.
 • Tieto Všeobecné pravidlá, ako aj Osobitné pravidlá pre jednotlivé Hry, sú rovnaké pre všetkých Spoluorganizátorov s výnimkou odlišností vyplývajúcich z miestnych okolností alebo požiadaviek vyplývajúcich z miestnych právnych predpisov. Všetky tieto odlišnosti sú uvedené vo Všeobecných pravidlách a Osobitných pravidlách vydaných pre príslušnú krajinu. Názvy cien v rôznych jazykoch sa môžu líšiť, nakoľko nejde o doslovné preklady.
 • Hry nie sú hazardnými hrami, ale spotrebiteľskými propagačnými súťažami.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto najneskôr v deň vstupu do Hry dovŕšil vek 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov sa nemôžu zúčastniť Hry a nemôžu v Hre ani vyhrať. Hry sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Spoluorganizátorov a ich blízke osoby a ani zamestnanci iných subjektov zapojených do organizácie Hier a ich blízke osoby. Zoznam subjektov zapojených do organizácie Hier je dostupný na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/.
 • Hier sa môže zúčastniť každý, kto od Spoluorganizátora, ktorý podniká v krajine bydliska daného účastníka, dostane propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa Hry a ten komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Ak nie je v Osobitných pravidlách uvedené inak, propagačné materiály obsahujúce ponuku zúčastniť sa na Hre budú príjemcom distribuované prostredníctvom pošty, tlače, internetu, elektronickej pošty, telefonicky alebo inými komunikačnými prostriedkami, ktoré zákon pripúšťa.
 • Pokiaľ nie je v Osobitných pravidlách a/alebo v propagačných materiáloch výslovne uvedené inak, osoby, ktorým bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry, môžu do Hry vstúpiť akýmkoľvek komunikačným prostriedkom, ktorý zákon pripúšťa, vrátane pošty, internetu, elektronickej pošty, telefónu a/alebo telemarketingovej kampane.
 • Každý, kto dostane ponuku zúčastniť sa Hry, má právo svoju účasť v Hre odmietnuť.
 • Účastník bude zaradený do Hry potom, ako Spoluorganizátori overia, že účastník spĺňa podmienky účasti v Hre stanovené vo Všeobecných pravidlách, príslušných Osobitných pravidlách, prípadne v propagačných materiáloch, pokiaľ tieto obsahujú podmienky účasti v Hre.
 • Žrebovanie alebo iný spôsob výberu výhercu a overenie výsledkov sa uskutočňuje pod dohľadom notára z Českej republiky (ak nie je uvedené inak).
 • Žrebovanie alebo iný spôsob výberu výhercu sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o (ak nie je uvedené inak).
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo neudeliť výhru osobe označenej za výhercu alebo jej odňať už udelenú výhru, ak na základe dodatočných informácií získaných Spoluorganizátormi pred alebo po výbere výhercu vyjde najavo, že daná osoba nespĺňa podmienky vyplývajúce z Všeobecných pravidiel, z príslušných Osobitných pravidiel alebo prípadne propagačných materiálov, pokiaľ sú v nich takéto podmienky obsiahnuté alebo táto osoba nie je oprávnená na prevzatie výhry z iných dôvodov v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak Spoluorganizátor uplatní právo podľa predchádzajúcej vety, bude v súlade s príslušnými Osobitnými pravidlami určený nový výherca; v takom prípade budú informácie o novom žrebovaní/určení výhercu zverejnená na internetových stránkach Spoluorganizátorov aspoň 7 dní pred novým žrebovaním/určením výhercu. Všetky pravidlá Hier vzťahujúce sa na určenie pôvodného výhercu sa uplatnia primerane aj pre určenie nového výhercu.
 • Výhercovia budú informovaní o výhre čo najskôr ako to bude možné. Spoluorganizátori zverejnia meno a priezvisko výhercov, obec a krajinu ich bydliska a informáciu o získanej výhre. Dátum a miesto zverejnenia týchto informácií sú uvedené v Osobitných pravidlách pre príslušnú Hru. Výhru získava výherca od toho Spoluorganizátora, od ktorého dostal výherca propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa na Hre. Ak si výherca neprevezme výhru do 90 dní od určenia výhercu, jeho nárok na výhru zaniká.
 • Výška výhier je uvádzaná pred zdanením a inými prípadnými povinnými odvodmi (okrem prípadu, ak je v Osobitných pravidlách určené inak). Pre vylúčenie pochybností platí, že uvedené hodnoty nepeňažných výhier sú vrátane dane z pridanej hodnoty. Všetky výhry musia byť zdanené podľa platných právnych predpisov v príslušnej krajine.
 • Výhercom zo Slovenskej republiky bude peňažná výhra vyplatená v mene Euro.
 • Pre účely propagačných aktivít súvisiacich s výberom a oznámením výhercov sú Spoluorganizátori, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené tretie osoby (zoznam zástupcov a tretích osôb je k dispozícii na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/), v rozsahu povolenom miestnymi právnymi predpismi a v rozsahu súhlasu, oprávnení, nie však povinní, použiť, kopírovať, prenášať, šíriť, vystaviť, prezentovať, uverejniť alebo iným spôsobom propagovať alebo používať, okrem iného na webových stránkach Spoluorganizátorov alebo v ich propagačných materiáloch, prejavy osobnej povahy výhercov špecifikované v odseku 18 (ii) nižšie. Spoluorganizátori však môžu, podľa svojho uváženia, požiadať výhercov, aby podpísali akýkoľvek dokument, ktorý môže byť potrebný na preukázanie skutočnosti, že uvedený súhlas bol Spoluorganizátorom udelený. Súhlas udelený výhercom sa udeľuje na použitie všetkých prejavov osobnej povahy a to na akomkoľvek médiu a v akomkoľvek formáte, vrátane tlače, propagačných zásielok a online, digitálnych, mobilných alebo bezdrôtových komunikačných prostriedkov a to bez nároku výhercu na akúkoľvek kompenzáciu, odmenu, kontrolu alebo opravu a bez nutnosti ďalšieho informovania výhercu alebo získania akéhokoľvek jeho ďalšieho súhlasu.
 • Osobné údaje   
 1. Pri vstupe účastníka do Hry príslušný Spoluorganizátor získa od účastníka jeho osobné údaje alebo použije osobné údaje získané skôr (ďalej len „Osobné údaje“), a to konkrétne údaje o mene, priezvisku, kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo a e-mail) a údaj o veku účastníka.
 2. Pre účely propagačných činností súvisiacich s výberom a oznámením výhercov, uvedených v odseku 17 vyššie, sú, na základe súhlasu výhercu, Spoluorganizátori, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené tretie osoby, oprávnení zhromažďovať a spracúvať nasledovné Osobné údaje výhercov: získanú cenu, meno, priezvisko, obec bydliska a fotografie zachytené, vyfotografované alebo inak zaznamenané, resp.  zvečnené niektorým zo Spoluorganizátorov, ich zástupcov, výhercov alebo akoukoľvek inou osobou.
 3. Okrem vyššie uvedeného môžu  byť výhercovia požiadaní o poskytnutie ďalších Osobných údajov, ako napríklad jedinečné národné identifikátory v prípadoch, kedy je to nevyhnutné na plnenie daňových a platobných povinností Spoluorganizátorov.
 4. Všetci Spoluorganizátori sú spoločnými prevádzkovateľmi Osobných údajov v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“). Spoluorganizátor, ktorý ponúkol účastníkovi, aby sa Hry zúčastnil, umožní účastníkovi výkon jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov podľa článkov 15-22 GDPR a poskytne mu informácie o spracúvaní jeho Osobných údajov v súlade s článkom 13 GDPR v prípade, ak účastníkovi neboli tieto informácie poskytnuté prostredníctvom Všeobecných pravidiel alebo iným spôsobom.
 5. Pokiaľ  nie je v propagačných materiáloch, Osobitných pravidlách alebo iným spôsobom, určeným pre vstup účastníka do Hry, uvedený iný účel, budú Osobné údaje spracúvané iba na účely uvedené nižšie. Príslušný právny základ spracúvania je uvedený v zátvorke pri každom z účelov spracúvania Osobných údajov: súhlas účastníka podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
 6. organizácia a realizácia Hier (súhlas účastníka);
 7. úhrada príslušných daní a poplatkov a plnenie informačných povinností voči príslušným orgánom verejnej moci (zákonná povinnosť príslušného Spoluorganizátora);
 8. použitie prejavov osobnej povahy, uvedených v odseku 18 (ii) vyššie, na propagačné a reklamné činnosti súvisiace s výberom a oznámením výhercov (súhlas účastníka);
 9. použitie Osobných údajov (údaje o mene, priezvisku, obci bydliska a získanej výhre) na účel splnenia právnych povinností Spoluorganizátorov zabezpečiť uverejnenie výsledkov Hier (pokiaľ to vyžadujú miestne právne predpisy) alebo zabezpečiť  dostatočnú transparentnosť výsledkov Hier voči ostatným účastníkom a ďalej na účel uvedený v odseku 14 týchto Všeobecných pravidiel a v príslušných ustanoveniach Osobitných pravidiel (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
 10. vybavovanie sťažností v súvislosti s usporadúvaním a realizáciou Hier (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
 11. výkon Všeobecných pravidiel a/alebo Osobitných pravidiel a/alebo obrana na súde a/alebo v iných právnych alebo správnych konaniach, vrátane preverovania prípadných porušení (oprávnený záujem Spoluorganizátorov);
 12. uchovávanie Osobných údajov v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi (zákonná povinnosť príslušného Spoluorganizátora).
 13. V prípadoch, kedy je právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov účastníka jeho súhlas (ako je uvedené v odseku 18 (v) vyššie), má účastník právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať na zakaznik@tarsago.sk. V prípade, ak účastník odvolá súhlas s účasťou v Hre, nemôže sa Hry ďalej zúčastňovať a ani získať cenu. V prípade, ak účastník odvolá svoj súhlas so spracúvaním svojich prejavov osobnej povahy na účely propagačných a reklamných činností podľa odseku 18 (v) vyššie, Spoluorganizátori takéto spracúvanie ukončia s prihliadnutím na dobu potrebnú na zmenu média alebo formátu, v ktorom boli prejavy osobnej povahy použité na propagačné a reklamné účely; týmto nie je dotknuté akékoľvek iné spracúvanie Osobných údajov, vykonávané na inom právnom základe.
 14. Účastník, ktorý odmietne poskytnutie Osobných údajov potrebných na vstup do Hry sa nebude môcť Hry zúčastniť ani získať cenu. Odmietnutie poskytnutia ďalších Osobných údajov (napr. jedinečný národný identifikátor), potrebných na plnenie daňových a/alebo oznamovacích povinností, môže znemožniť danému účastníkovi získať cenu.
 15. Spoluorganizátori môžu poskytovať Osobné údaje ďalším príjemcom v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, a to:
 16. sprostredkovateľom, ktorí sú poverení Spoluorganizátormi na spracúvanie Osobných údajov v ich mene;
 17. v prípade, ak je nevyhnutné poskytnúť Osobné údaje na účely plnenia právnych povinností niektorého zo Spoluorganizátorov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich s rozhodnutí súdov alebo orgánov verejnej správy;
 18. orgánom verejnej moci alebo iným kategóriám príjemcov (ako sú žiadatelia, poradcovia alebo zástupcovia zúčastnených strán) v prípadoch uvedených v odseku 18 (v) (e) a (f) vyššie.
 19. Osobné údaje budú uchovávané na účely súvisiace s Hrami a to po dobu trvania Hier a následne po dobu 3 rokov odo dňa uplynutia 90 dňovej lehoty určenej na prevzatie cien v súlade s odsekom 14 vyššie, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú dlhšiu dobu uchovávania Osobných údajov.
 • Účastníci majú právo:
 1. získať od príslušného Spoluorganizátora potvrdenie o tom, či sú ich Osobné údaje spracúvané alebo nie a pokiaľ sú ich Osobné údaje spracúvané, potom majú právo získať prístup k týmto Osobným údajom a k informáciám špecifikovaným v článku 15 GDPR, ďalej tiež právo získať kópiu spracúvaných Osobných údajov v súlade s článkom 15 GDPR;
 2. na opravu Osobných údajov v prípade, ak sú tieto nesprávne a na doplnenie Osobných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
 3. na vymazanie Osobných údajov (právo „na zabudnutie“), pokiaľ je splnený niektorý z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR (napr. pokiaľ už Osobné údaje nie sú potrebné pre účely organizovania a realizácie Hry alebo pokiaľ účastník odvolal svoj súhlas s ich spracúvaním);
 4. na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v článku 18 GDPR (napr. ak účastník napadne správnosť Osobných údajov, je spracúvanie obmedzené na dobu do kým nebude správnosť Osobných údajov overená  alebo ak je spracúvanie protizákonné a účastník žiada obmedzenie spracúvania Osobných údajov namiesto ich výmazu);
 5. namietať proti akémukoľvek ďalšiemu spracúvaniu na základe oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) (viď odsek 18 (v) vyššie) a to z dôvodov daných v konkrétnom prípade. Spoluorganizátori nebudú ďalej spracúvať takéto Osobné údaje, pokiaľ nebude existovať iný oprávnený dôvod, ktorý by prevažoval záujmy alebo základné práva a slobody účastníka alebo pokiaľ to nebude potrebné na účely vymáhania, výkonu alebo obrany práv a právom chránených záujmov;
 6. na prenosnosť Osobných údajov za podmienok ustanovených GDPR, čo znamená právo získať Osobné údaje od Spoluorganizátorov a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi a ďalej právo na to, aby Osobné údaje boli priamo prenesené inému prevádzkovateľovi, to všetko v súlade s článkom 20 GDPR.
 7. Účastníci môžu vykonávať svoje práva na zakaznik@tarsago.sk.
 8. Účastníci môžu podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania Osobných údajov na miestnom orgáne dozoru - Úrad na ochranu osobných údajov, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e:mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 9. Tieto Všeobecné pravidlá upravujú všeobecné pravidlá a podmienky všetkých Hier organizovaných Spoluorganizátormi. Osobitné pravidlá upravujú ďalšie pravidlá a podmienky konkrétnej Hry, ako napr. podmienky účasti alebo určenie výhry. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením týchto Všeobecných pravidiel a Osobitných pravidiel majú prednosť Osobitné pravidlá.
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo neumožniť účasť v Hre tomu, kto poruší tieto Všeobecné pravidlá alebo príslušné Osobitné pravidlá alebo nesplní podmienky  v nich stanovené, rovnako  v prípad ak nesplní podmienky stanovené v propagačných materiáloch.
 • Spoluorganizátori si vyhradzujú právo zrušiť alebo odložiť konanie Hier ako aj právo zmeniť tieto Všeobecné pravidlá alebo Osobitné pravidlá v rozsahu, v akom to umožňujú právne predpisy konkrétnej krajiny.
 • Zapojením sa do Hry dáva účastník svoj výslovný súhlas s týmito Všeobecnými pravidlami ako aj Osobitnými pravidlami.
 • Tieto Všeobecné pravidlá, rovnako ako Osobitné pravidlá a ich akékoľvek zmeny alebo iné relevantné informácie týkajúce sa Hier, sú dostupné zadarmo na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností ohľadom Hier nás môžete kontaktovať na zakaznik@tarsago.sk.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ 3. TARSAGO VEĽKEJ HRY 

 • Aktuálne kolo Hry prebieha od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020.
 • Hra zahŕňa nasledujúce:
 • Výberová cena – finančná čiastka vo výške 100 000 €;
 • 2. cena – 10 vecných cien – luxusných pánskych hodiniek zn. Arlingten v hodnote 170 € (vrátane DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov) za kus;
 • 3. cena – 30 vecných cien – súprava perlových šperkov v hodnote 120 € (vrátane DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov) za kus;
 • 4. cena – 60 vecných cien – stolných mixérov v hodnote 45 € (vrátane DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov) za kus;
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto dostane propagačné materiály so vstupnými listinami pre účasť v Hre, vystavenými priamo na meno účastníka, alebo ten, komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Záujem o účasť v Hre prejaví účastník odpoveďou na ponuku zúčastniť sa Hry od niektorého zo Spoluorganizátorov v stanovenej lehote na odpoveď a podľa pokynov v propagačných materiáloch, najmä doručením vstupných listín príslušnému Spoluorganizátorovi a/alebo vyjadrením súhlasu zúčastniť sa Hry iným spôsobom podľa pokynov uvedených v príslušných propagačných materiáloch (napr.  prostredníctvom internetu, elektronickej pošty, telefonicky alebo prostredníctvom iného komunikačného prostriedku, ktorý pripúšťajú právne predpisy). Lehota na odpoveď bude stanovená v príslušných propagačných materiáloch a môže sa pri jednotlivých propagačných kampaniach líšiť.
 • V niektorých prípadoch môže byť príjemca propagačných materiálov zapojený, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, najmä GDPR, do Hry automaticky. Pre účely týchto Osobitných pravidiel automatické zapojenie do Hry znamená, že príjemca propagačných materiálov je zapojený do Hry príslušným Spoluorganizátorom v momente vydania týchto materiálov na jeho/jej meno a príjemca tak už po obdržaní propagačných materiálov nemusí o účasť v Hre prejaviť svoj záujem iným spôsobom. Automatická účasť bude výslovne uvedená v propagačných materiáloch, ktoré účastníci obdržia.
 • Účastníci, ktorí v priebehu tejto Hry odpovedia na viac ponúk, budú do Hry zaradení opakovane. S každou ďalšou odpoveďou sa tak zvýši šanca na výhru. Rovnaký účastník, sa na základe rovnakých propagačných materiálov, môže Hry zúčastniť maximálne 50-krát podľa podmienok uvedených v propagačných materiáloch.
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Výhercovia budú určení žrebovaním. Žrebovanie sa uskutoční 17. 2. 2020 a prebehne automatickými prostriedkami, metódou náhodného výberu čísiel.
 • Mená výhercov a informácie o výhrach budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/  dňa 24. 2. 2020.
 • Aktuálne kolo Hry prebieha od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ZÍKANIE BONUSU ZA ODPOVEĎ VČAS 

 • Bonus za odpoveď včas získa výherca Výberovej ceny v prípade, že odpovie na ponuku zúčastniť sa 3. Tarsago Veľkej hry v stanovenej lehote odo dňa obdržania propagačných materiálov a ak splní pokyny v nich uvedené.
 • Výška Bonusu za odpoveď včas sa môže pri jednotlivých propagačných ponukách líšiť. Pre výhercu je platný Bonus za odpoveď včas vo výške, v akej bol uvedený v propagačných materiáloch, na základe ktorých sa výherca zúčastnil a vyhral.
 • Na propagačnú kampaň umožňujúcu výhru Bonusu za odpoveď včas sa inak vzťahujú Osobitné pravidlá 3. Tarsago Veľkej hry.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O PRÉMIU ZA RÝCHLU ODPOVEĎ 

 • Spoluorganizátormi tejto Hry sú Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Kft, Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Slovensko, s.r.o. Hra sa usporadúva na území Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Rumunska.
 • Hra prebieha od 1. 6. 2018 do 27.1. 2020.
 • Hodnota Prémie za rýchlu odpoveď je 20 000 €.
 • Prémiou za rýchlu odpoveď môže byť finančná čiastka, osobný automobil alebo iná hodnotná vec podľa toho, aká výhra bola prezentovaná v propagačných materiáloch, na základe ktorej sa výherca Hry zúčastnil. Pokiaľ je Prémia za rýchlu odpoveď prezentovaná v príslušnej propagačnej kampani vo viacerých formách, pričom výber konkrétneho druhu výhry prináleží výhercovi, účastníci musia označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej Spoluorganizátorovi, od  ktorého obdržali propagačne materiály. Výherca Prémie za rýchlu odpoveď  je oprávnený požadovať vyplatenie Prémie za rýchlu odpoveď aj vo finančnej forme, a to aj v prípade, že v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme osobného automobilu alebo inej vecnej výhry, pokiaľ taký postup nie je v rozpore so zákonom. Za účelom vylúčenia pochybností sa uvádza, že pokiaľ je Prémia za rýchlu odpoveď prezentovaná ako nepeňažná výhra, vyššie uvedená hodnota zahŕňa DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov.
 • Do Hry môže vstúpiť každý kto si objedná niektorý z ponúkaných produktov do 7 dní odo dňa doručenia propagačných materiálov od niektorého zo Spoluorganizátorov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota pre objednanie produktov).
 • Účasť v Hre je podmienená objednaním produktov.
 • Výherca bude určený žrebovaním. Žrebovanie sa bude konať dňa 17. 2. 2020 a prebehne automatickými prostriedkami náhodného výberu čísiel.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ dňa 24. 2. 2020.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE ZÍSKANIE BONUSU PRE ZVÝHODNENÉHO ZÁKAZNÍKA 

 • Bonus pre zvýhodneného zákazníka získa výherca Hry o Prémiu za rýchlu odpoveď, pokiaľ ním objednaný produkt bol ponúkaný/prezentovaný niektorými zo Spoluorganizátorov v kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka a pokiaľ splní ďalšie podmienky a pravidlá uvedené v príslušných propagačných materiáloch. 
 • V závislosti na pravidlách v príslušných propagačných materiáloch bude hodnota Bonusu pre zvýhodneného zákazníka nasledovná:
 • 1 000 €, pokiaľ si výherca podľa pokynov v príslušných propagačných materiáloch, použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka objednal 1 (jeden) z ponúkaných/prezentovaných produktov, alebo
 • 2 000 €, pokiaľ si výherca podľa pokynov v príslušných propagačných materiáloch, použitých v propagačnej kampani umožňujúcej výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka  objednal aspoň 2 (dva) z ponúkaných/prezentovaných produktov.
 • Bonusom pre zvýhodneného zákazníka môže byť finančná čiastka alebo iná hodnotná vec podľa toho, v akej forme bol prezentovaný v propagačnej kampani, na základe ktorej sa výherca Hry zúčastnil. Za účelom vylúčenia pochybností sa uvádza, že pokiaľ je Bonus pre zvýhodneného zákazníka ponúkaný ako nepeňažná výhra, vyššie uvedené hodnoty zahŕňajú DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov.
 • Akékoľvek ďalšie pravidlá a podmienky stanovené v Osobitných pravidlách pre Prémiu za rýchlu odpoveď, týkajúce sa prezentovanej formy Bonusu pre zvýhodneného zákazníka a možnosti jeho výberu zo strany účastníka sa použijú primerane aj na kampane umožňujúce výhru Bonusu pre zvýhodneného zákazníka.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O EXTRA CENU 

 • Hra prebieha od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020.
 • Hodnota Extra ceny je 8 000 €.
 • Extra cenou môže byť finančná čiastka, osobný automobil, alebo iná hodnotná vec podľa toho, aká cena bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Extra cenu vyhral. Ak je Extra cena prezentovaná v príslušnej kampani vo viacerých formách, pričom výber konkrétneho druhu výhry prináleží výhercovi, účastníci musia označiť nimi preferovaný druh výhry vo vstupnej listine zasielanej Spoluorganizátorovi, od ktorého dostali propagačné materiály. Výherca Extra ceny je oprávnený požadovať vyplatenie Extra ceny aj vo finančnej podobe, a to aj v prípade, že v pôvodnej propagačnej kampani bola výhra prezentovaná vo forme osobného automobilu alebo inej vecnej výhry, ak takýto postup nie je v rozpore so zákonom. Za účelom vylúčenia pochybností sa uvádza, že ak je Extra cena ponúkaná ako nepeňažná výhra, uvedená hodnota zahŕňa DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov.
 • Žrebovania o Extra cenu sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zúčastniť sa Hry spôsobom, uvedeným v propagačných materiáloch, doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane, do 7 dní odo dňa doručenia týchto materiálov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď).
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Výhercovia budú určení žrebovaním. Žrebovanie sa uskutoční 17. 2. 2020 a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ dňa 24. 2. 2020.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O SUPER CENU 

 • Hra o Super cenu prebieha od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020.
 • Super cenou je finančná čiastka vo výške 6 000 €.
 • V súlade s pravidlami obsiahnutými v príslušných propagačných materiáloch, môže výherca Super ceny obdržať tiež bonus vo výške až 1 000 € v závislosti na propagačnej ponuke. Pre výhercu je platný bonus vo výške, v akej bol uvedený v propagačných materiáloch, na základe ktorých výherca vyhral.
 • Účastníci sa môžu Hry zúčastniť nasledovným spôsobom:
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len "Účastnícke čísla").
 • Dňa 31. 5. 2018 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 • Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 17. 2. 2020, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
 • Po vygenerovaní Účastníckych čísiel a vyžrebovaní Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené a/alebo použité vo vstupných listinách, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto potvrdí svoje Účastnícke číslo. V súlade so vstupnými listinami, Účastnícke číslo musí byť potvrdené  do 7 dní od doručenia týchto listín účastníkovi (pokiaľ nie je vo vstupných listinách doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota) a to buď zaslaním vstupných listín, obsahujúcich Účastnícke číslo príslušnému Spoluorganizátorovi, alebo iným spôsobom určeným vo vstupných listinách (napr. telefonická registrácia u príslušného Spoluorganizátora). Pri potvrdzovaní Účastníckeho čísla musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené vo vstupných listinách.
 • Príslušné údaje účastníkov (t. j. kontaktné údaje účastníkov a potvrdené Účastnícke čísla), pri ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti v Hre, budú následne Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 •  V deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:
 • Výherné číslo sa porovná s potvrdenými Účastníckymi číslami,
 • Účastník, ktorý riadne potvrdil Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý obdržal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nepotvrdí svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý potvrdil svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ dňa 24. 2. 2020.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O LETNÚ CENU 

 • Hra o Letnú cenu prebieha od 26. 6. 2018 do 30. 7. 2018.
 • Letnou cenou je finančná čiastka vo výške 1 000 €.
 • Účastníci sa môžu Hry zúčastniť nasledovným spôsobom:
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len "Účastnícke čísla").
 • Dňa 21. 5. 2018 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 • Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 21. 8. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
 • Po vygenerovaní Účastníckych čísiel a vyžrebovaní Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené a/alebo použité vo vstupných listinách, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto potvrdí svoje Účastnícke číslo. V súlade so vstupnými listinami, Účastnícke číslo musí byť potvrdené  do 7 dní od doručenia týchto listín účastníkovi (pokiaľ nie je vo vstupných listinách doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota) a to buď zaslaním vstupných listín, obsahujúcich Účastnícke číslo príslušnému Spoluorganizátorovi, alebo iným spôsobom určeným vo vstupných listinách (napr. telefonická registrácia u príslušného Spoluorganizátora). Pri potvrdzovaní Účastníckeho čísla musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené vo vstupných listinách.
 • Príslušné údaje účastníkov (t. j. kontaktné údaje účastníkov a potvrdené Účastnícke čísla), pri ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti v Hre, budú následne Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:
 1. Výherné číslo sa porovná s potvrdenými Účastníckymi číslami,
 2. Účastník, ktorý riadne potvrdil Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý obdržal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nepotvrdí svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý potvrdil svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O JESENNÚ CENU

Hra o Letnú cenu prebieha od 29. 11. 2018 do 20. 12. 2018. Jesennou cenou je finančná čiastka vo výške 900 €. Účastníci sa môžu Hry zúčastniť nasledovným spôsobom:

 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len "Účastnícke čísla").
 •  Dňa 19. 9. 2018 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 • Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 15. 1. 2019, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
 • Po vygenerovaní Účastníckych čísiel a vyžrebovaní Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené a/alebo použité vo vstupných listinách, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto potvrdí svoje Účastnícke číslo. V súlade so vstupnými listinami, Účastnícke číslo musí byť potvrdené  do 7 dní od doručenia týchto listín účastníkovi (pokiaľ nie je vo vstupných listinách doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota) a to buď zaslaním vstupných listín, obsahujúcich Účastnícke číslo príslušnému Spoluorganizátorovi, alebo iným spôsobom určeným vo vstupných listinách (napr. telefonická registrácia u príslušného Spoluorganizátora). Pri potvrdzovaní Účastníckeho čísla musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené vo vstupných listinách.
 • Príslušné údaje účastníkov (t. j. kontaktné údaje účastníkov a potvrdené Účastnícke čísla), pri ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti v Hre, budú následne Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:

                    a. Výherné číslo sa porovná s potvrdenými Účastníckymi číslami,
                    b. Účastník, ktorý riadne potvrdil Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý obdržal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nepotvrdí svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý potvrdil svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov. Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

 

 

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O PRÉMIOVÚ CENU  

 • Hra o Prémiovú cenu prebieha od 23. 7. 2018 do 29. 8. 2018.
 • Prémiovou cenou je finančná čiastka vo výške 900 €.
 • Účastníci sa môžu Hry zúčastniť nasledovným spôsobom:
 1. Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len "Účastnícke čísla").
 2. Dňa 21. 5. 2018 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 3. Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 18. 9. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
 4. Po vygenerovaní Účastníckych čísiel a vyžrebovaní Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené a/alebo použité vo vstupných listinách, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 5. Hry sa môže zúčastniť každý, kto potvrdí svoje Účastnícke číslo. V súlade so vstupnými listinami, Účastnícke číslo musí byť potvrdené  do 7 dní od doručenia týchto listín účastníkovi (pokiaľ nie je vo vstupných listinách doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota) a to buď zaslaním vstupných listín, obsahujúcich Účastnícke číslo príslušnému Spoluorganizátorovi, alebo iným spôsobom určeným vo vstupných listinách (napr. telefonická registrácia u príslušného Spoluorganizátora). Pri potvrdzovaní Účastníckeho čísla musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené vo vstupných listinách.
 6. Príslušné údaje účastníkov (t. j. kontaktné údaje účastníkov a potvrdené Účastnícke čísla), pri ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti v Hre, budú následne Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:
 1. Výherné číslo sa porovná s potvrdenými Účastníckymi číslami,
 2. Účastník, ktorý riadne potvrdil Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý obdržal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nepotvrdí svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý potvrdil svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
 • Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

 

 OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O 10 POSTEĽNÝCH SÚPRAV PALERMO  

 • Organizátorom hry je Tarsago Slovensko, s. r. o.. Hra prebieha na území Slovenskej republiky. Hra zahŕňa 10 vecných cien – posteľných súprav Palermo v hodnote 37 €/kus. Každý z 10 vyžrebovaných výhercov dostane jednu vecnú cenu. Do Hry môže vstúpiť každý, kto si objedná ponúkaný produkt do 7 dní od doručenia propagačných materiálov. Hra bude prebiehať od 30. 8. 2018 do 14. 9. 2018. Žrebovanie výhercov sa bude konať
 • 26. 9. 2018 pod dohľadom notára v Českej republike a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel. Mená výhercov a informácie o príslušných výhrach budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze do 14 dní odo dňa žrebovania.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O VIANOČNÚ ZÁKAZNÍCKU CENU

 • Organizátorom tejto Hry je spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o. Táto Hra prebieha na území Slovenska. Do Hry bude zapojený každý, kto si objedná aspoň 1 z ponúkaných produktov do 14. 11. 2018, ak účastník organizátorovi neoznámi, že so zaradením do Hry nesúhlasí. Hra prebieha od 24. 10. 2018 do 14. 11. 2018. Žrebovanie sa uskutoční 18. 12. 2018, pričom žrebovanie prebehne automatickými prostriedkami s využitím metódy náhodného výberu čísel. Výhercovi Hry bude vyplatený dvojnásobok ceny nákupu produktov, ktoré si z propagačných materiálov umožňujúcich vstup do Hry objednal.  Meno výhercu a informácia o výhre budú zverejnené na http://www.vyber.sk/zoznamy-vyhercov/, a to do 14 dní po žrebovaní.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O 10 SVIATOČNÝCH CIEN – SÚPRAV POZLÁTENÝCH ŠPERKOV S KRIŠTÁĽMI SWAROVSKI V HODNOTE 110 €/KUS 

 • Organizátormi hry sú Tarsago Česká republika, s.r.o. a Tarsago Slovensko, s. r. o. Hra prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky od 10. 12. 2018  do 24. 12. 2018. Žrebovanie výhercov sa bude konať 22.1. 2018 a prebehne automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel. Hodnota každej z 10 vecných cien – súprav pozlátených šperkov s krištáľmi Swarovski je 110 €/kus. Do Hry môže vstúpiť každý, kto si objedná ktorýkoľvek z ponúkaných produktov do 7 dní od doručenia propagačných materiálov. Mená výhercov budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze do 14 dní odo dňa žrebovania.

 

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ HRY O VIP CENU VO VÝŠKE 500 €

 • Hra prebieha od 14. 1. 2019 do 9. 7. 2019. Hodnota VIP ceny je 500 €. Hry o VIP cenu sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zapojiť sa spôsobom uvedeným v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane do 7 dní od doručenia týchto materiálov (ak nie je v propagačných materiáloch doručených účastníkovi v rámci príslušnej propagačnej kampane uvedená iná lehota na odpoveď) a ak dodrží podmienky stanovené v propagačných materiáloch. Účasť v Hre nie je podmienená objednávkou produktov. Výhercu určí žrebovanie, ktoré sa uskutoční 30. 7. 2019 automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísel. Meno výhercu a informácie o výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ v auguste 2019, do 14 dní od určenia výhercu.

 

 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O OKAMŽITOU CENU VE VÝŠI 1 000 €

 • Hra o Okamžitú cenu prebieha od 18. 2. 2019 do 15. 3. 2019. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finančnej výhry je 1 000 €.
 • Spoločnosť Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sériu osobných účastníckych čísel (ďalej len "Účastnícke čísla").
 • Dňa 15. 1. 2019 prebehlo v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára vyžrebovanie výherného čísla z vygenerovaných účastníckych čísel, ktoré za podmienok uvedených nižšie, umožní získať niektorému z účastníkov Hry príslušnú výhru (ďalej len "Výherné číslo"). Žrebovanie bolo vykonané automatickými prostriedkami metódou náhodného výberu čísiel.
 • Výherné číslo je tajné a je bezpečne uložené u notára až do dňa 21. 8. 2018, kedy bude určený výherca (ďalej len "Deň určenia výhercu").
 • Po vygenerovaní Účastníckych čísiel a vyžrebovaní Výherného čísla sú Účastnícke čísla náhodne pridelené ku vstupným listinám, ktoré sú príslušnými Spoluorganizátormi zaslané potenciálnym účastníkom.
 • Hry sa môže zúčastniť každý, kto potvrdí svoje Účastnícke číslo. V súlade so vstupnými listinami, Účastnícke číslo musí byť potvrdené  do 7 dní od doručenia týchto listín účastníkovi (pokiaľ nie je vo vstupných listinách doručených účastníkovi v rámci príslušnej kampane uvedená iná lehota). Pri potvrdzovaní Účastníckeho čísla musia účastníci dôsledne dodržiavať pokyny uvedené vo vstupných listinách.
 • Príslušné údaje účastníkov (t. j. kontaktné údaje účastníkov a potvrdené Účastnícke čísla), pri ktorých dôjde k overeniu splnenia podmienok účasti v Hre, budú následne Spoluorganizátormi zaslané spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V deň určenia výhercu sa uskutočnia nasledujúce kroky:
 • Výherné číslo sa porovná s potvrdenými Účastníckymi číslami,
 • Účastník, ktorý riadne potvrdil Účastnícke číslo, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, sa stane výhercom. Ak však účastník, ktorý obdržal vstupné listiny s Účastníckym číslom, ktoré sa zhoduje s Výherným číslom, nepotvrdí svoje Účastnícke číslo riadne a včas, alebo nie je z iných dôvodov oprávnený získať výhru, výhru získa držiteľ najbližšieho vyššieho Účastníckeho čísla, ako je Výherné číslo, ktorý potvrdil svoje Účastnícke číslo riadne a včas.
 • Meno výhercu a informácie o príslušnej výhre budú zverejnené na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/ do 14 dní odo dňa určenia výhercu.

 

 

ŠTVRŤROČNÁ HRA 

 • V čase od 1. 6. 2018 do 27. 1. 2020 môžu Spoluorganizátori organizovať Štvrťročné Hry. V každom kalendárnom štvrťroku prebehne 1 (jedna) Štvrťročná Hra.
 • Hodnota ceny v každej Štvrťročnej Hre bude až 3 000 €. Za účelom vylúčenia pochybností sa uvádza, že ak je cena ponúkaná ako nepeňažná výhra, uvedená hodnota zahŕňa DPH, ak sa uplatňuje podľa príslušných právnych predpisov.
 • Pravidlá účasti vo Štvrťročných Hrách (vrátane podrobností o type Hry, počiatočnom dátume, podmienkach vstupu do Hry, pravidlách pre výber výhercu pod.) budú uvedené v Osobitných pravidlách, odsúhlasených všetkými Spoluorganizátormi a to vždy pred danou Štvrťročnou Hrou.
 • Osobitné pravidlá Štvrťročných Hier a akékoľvek ich zmeny, rovnako ako ďalšie relevantné informácie týkajúce sa Štvrťročných Hier, budú zadarmo prístupné na webových stránkach http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/.